Възможни ли са инвестиции с малки месечни суми?

инвестиции

Инвестициите са само за богатите. Това е една от често срещаните заблуди по отношение на личните финанси, които представихме миналата седмица.

Истината е, че все по-улесненият достъп до глобалните финансови пазари и инструменти открива за непрофесионалните инвеститори разнообразни възможности, които не изискват голям начален капитал и които могат да бъдат използвани и за месечни натрупвания. Днес ще представим някои от най-популярните инструменти за целта.

Как да започнем?

Според правилото 50-30-20 за разпределение на семейния бюджет, е добре да заделяме всеки месец 20% от текущите си доходи за спестявания и инвестиции. Ако това ниво ни се струва непосилно, можем да започнем с 10%. Мнозина биха си казали, че няма как подобна сума да ни направи богати. Е, нека обрънем перспективата – едва ли заделянето им ще промени стандарта ни на живот, така че си струва да опитаме. И като казваме „опитаме“, всъщност за да видим истинските резултати, е необходимо дисциплинирано и последователно да спазваме този принцип във времето.

Заделянето на регулярни суми от месечния ни доход е само една част от пъзела. Само със спестяване или трупане на депозит трудно можем да подобрим значително финансовото си бъдеще, още повече имайки предвид високите нива на инфлация в определени икономически периоди като настоящия. Време е да помислим за инвестиции.

Какво можем да правим с малки месечни суми?

Финансовите пазари предлагат различни възможности за инвестиции с малки суми и регулярни вноски. Ето някои от тях:

1. Договорни фондове

Договорните фондове (познати още с термина взаимни фондове) представляват кошници от активи. Управляват се от лицензирани компании, а дяловете се продават от самото управляващо дружество или от оторизирани дистрибутори (например търговски банки). Всеки фонд има конкретен инвестиционен фокус и стратегия, които следва – например, може да инвестира само в определен клас активи, в конкретен географски регион или икономически сектор.

Най-често тези фондове са активно управлявани. Това означава, че портфолиото им е динамично – не следва автоматично определен индекс, а портфолио мениджъри и анализатори следят и преценяват какви инструменти и кога да включат или продадат. Целта е договорният фонд да се представя все по-добре година след година, осигурявайки печалба за своите инвеститори.

При избор на такъв продукт е важно да се запознаем с основните документи на фонда – най-вече Проспекта и Ключовата информация за инвеститорите, където са описани най-важните характеристики относно инвестиционната стратегия и подход, нивото на риск, историческите резултати, както и таксите за управление. Обикновено договорните фондове имат и включени в цената такси при покупка и продажба на дялове, които ги правят по-подходящи за дългосрочна инвестиция.

Над 140 са към момента лицензираните от български управляващи дружества договорни фондове. Част от управляващите дружества и търговски банки също така предлагат закупуване и съхранение на дялове от фондове, управлявани от големите европейски асет мениджъри. Стандартно минималната инвестиция в тези инструменти е 100 лева или евро, което ги прави удобни за ежемесечни покупки.

2. Борсово търгувани фондове (exchange traded funds)

Както името подсказва, това са фондове, търгувани на регулиран пазар – на определена фондова борса по света. Има различни видове борсово търгувани фондове според техния инвестиционен фокус. Някои следват определен борсов индекс (например, американските борсови индекси S&P 500 или Dow Jones, немският DAX 40 и пр.). Други са насочени към това да репликират промените в цените на конкретен клас активи (акции, облигации), на инструменти от определен регион или икономически сектор. Трети могат да следват движението на цената на суровина (напр. злато, петрол, газ и др.).

Борсово търгуваните фондове дават възможност за много по-диверсифициран начин на инвестиране, тъй като с покупката на един инструмент получаваме експозиция към цялата кошница в неговото портфолио и не носим специфичния риск на отделната компания. Това спомага и за намаляване на разходите по сделките. ETF-ите пък, насочени към суровини и материали, дават достъп на индивидуалния инвеститор до активи, които по правило се търгуват само от участниците в стоковата обмяна.

Как търгуваме подобни инструменти? Българските инвеститори имат лесен достъп до световните борси през управляващи дружества и инвестиционни посредници у нас, както и през различни глобални платформи за борсова търговия за ритейл инвеститори. При избора на борсово търгувани фондове, е важно да се информирате за техния обхват, риск, очаквана доходност, ликвидност. Таксите на големите ETF-и, търгувани на световните пазари, обикновено са пренебрежимо малки заради обемите, с които оперират. Важно е обаче да се запознаете с таксите за сделки, съхранение и поддръжка, които ще имате за своята инвестиционна сметка към компанията или платформата, през която осъществявате инвестициите.

Ако ви звучи твърде сложно да се ориентирате в палитрата от инвестиционни продукти, лицензираните инвестиционни консултанти и управляващи дружества имат точно тази задача – да помогнат да изградите заедно подходящата стратегия. Инвеститорите, които нямат достатъчно опит и сега започват да градят своето лично богатство, могат също да се насочат към по-широки индекси, подходящи за дългосрочна инвестиция и регулярни покупки за осредняване на цената.

3. Застраховки

Застрахователните продукти са насочени към това да защитят финансовото благосъстояние на семейството при определени негативни ситуации, свързани с имуществото или здравето ни.

В търсене на възможности да разширят продуктовата си гама, застрахователите предлагат и хибридни модели на застраховане с инвестиционен елемент, при които има едновременно натрупване на спестена сума за застрахователен риск, но и инвестиция във финансов инструмент с цел увеличение на акумулираните средства. Недостатък е липсата на ликвидност – обикновено застраховките имат сериозни такси за предсрочно теглене и продажба на активи и са подходящи за по-дългосрочни цели.

4. Индивидуални акции

Индивидуални акции могат да бъдат търгувани през инвестиционни посредници, управляващи дружества или директно през платформи за борсова търговия. Важно е да отбележим, че инвестициите в акции са високоволатилни и крият рискове от значителни загуби.

В зависимост от начина на търговия и съхранение и транзакционните разходи инвестициите в акции също биха могли да се превърнат в елемент от перодичното спестяване на семейството със сравнително малки суми. Важно е да сме информирани дали купуваме акции или договори за разлика (CFD) – деривативни инструменти, които добавят и кредитен риск към посредника на транзакцията. Във втория случай разходите по покупка и съхранение обикновено са значително по-малки, но трябва да сме уверени в стабилността и добрата репутация на инвестиционния посредник.

С развитието на различни онлайн платформи и приложения, които дават лесен достъп на непрофесионални инвеститори до финансовите пазари, търговията с борсови инструменти придоби известна геймификация. От една страна, това е положителна тенденция, тъй като все повече хора, които нямат финансова експертиза, следят тези пазари, трупат опит и знания и развиват своята финансова култура. От друга страна, стои опасността от заблуда, че покупката на борсови инструменти е лесна и проста работа, която не изисква кой знае какви умения.

Финансовите пазари обикновено изпреварват реалната икономика с 6-9 месеца. Цените на акциите и останалите активи се определят от очаквания и прогнози, вляят се не само от представянето на конкретната компания, но и от множество икономически, политически, геостратегически, екологични и други фактори. Избирайки да инвестираме в дадена компания, е важно да имаме всичко това в своето полезрение, за да вземем информиран избор.

5. Криптовалути

Криптовалутите са високоспекулативни инструменти, които се характеризират със сериозни колебания в цените и трудна прогнозируемост. Неопитните инвеститори често биват привлечени на пазара на криптовалути заради възможността за бързи големи печалби, но в този тип инвестиции има редица тънкости и необходимост от задълбочени познания. Не на последно място, недостатъчната регулация на сектора все още крие опасности от измамни схеми, за които трябва да внимаваме. Решавайки да насочите част от семейните спестявания към такъв тип инвестиция, е добре да планирате размери, които сте готови да загубите напълно и чиято липса няма да има сериозен негативен отпечатък върху финансовата стабилност на семейството.

6. Платформи за споделено кредитиране

Традиционно търговските банки са посредниците, ангажирани с кредитирането – акумулирайки ресурс под формата на депозити и предоставяйки ги като свеж капитал на кредитополучатели. В този случай банката като междинното звено във веригата поема риска на кредита, но и взима за тази услуга своеобразна премия от разликата в лихвите.

P2P (peer-to-peer) платформите се появиха като алтернатива на този утвърден процес, на практика елиминирайки посредника. Те представляват маркетплейс за кредити и възможност за директна връзка между хора със спестени средства и такива, които се нуждаят от заемен капитал. Инвеститорите, които се насочват към P2P, търсят по-добра възвръщаемост от банковите депозити. От другата страна стоят заематели, които не желаят или нямат достъп до традиционни форми на кредитиране. През P2P платформите инвеститорите могат да изберат нивото на риск на предоставяните кредити, което, естествено, е обвързано и с лихвата, която ще получат. Колкото по-голям е потенциалът за възвръщаемост, толкова по-голям е рискът от загуби, така че трябва да внимаваме каква част от спестяванията можем да насочим към такива инструменти.

Няма универсално решение за инвестиране, което да е приложимо за всички. Тук представихме един далеч неизчерпателен списък от класически възможности при малки месечни суми. Конкретният избор зависи от редица фактори, свързани с личния ни живот и благосъстояние. Какви са житейските ни и финансови планове, за какво спестяваме. Колко риск сме склонни да поемем психологически и колко действително можем да си позволим – често двете категории се разминават.

Към дългосрочните спестявания и инвестиции на семейството трябва да подходим отговорно. Финансовите продукти и услуги стават все по-сложни и разнообразни и често е трудно за непрофесионалното „око“ да навакса с темпото на информация за анализ. Стремете се да проучвате добре набелязаните алтернативи, да се консултирате с доверени професионалисти и да следите внимателно, но без прибързана емоция своите активи.

Друга важна тема, която винаги вълнува инвеститорите, е моментът за влизане на пазара. Когато нямаме достатъчно познания и информация за пазарните колебания, периодичните малки инвестиции до голяма степен изглаждат кривата на цените при дълъг хоризонт и намаляват волатилността.

Материалът е публикуван #СемейниФинанси в URBN.

––

Настоящият материал има само информационна цел и не е препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение.

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *