Детето ми има доходи – трябва ли да плаща данъци?

дете

Януари е познат като месецът, в който децата имат повече пари от родителите си. 

Януари е и стартът на данъчния сезон. Годишната декларация за данъците върху доходите на физическите лица се подава от 10 януари до 30 април, като с нея се декларират доходи от граждански договори, от упражняване на свободна професия, от наеми, лихви, разпореждане с финансови инструменти, продажба на имущество, от авторство, лицензи и др. С декларацията може да се заяви и ползване на данъчно облекчение за деца.

Миналата година подробно разгледахме темата за дължимите данъци върху доходи от финансови инструменти. И понеже в Семейни финанси често говорим за насърчаване на предприемаческия дух у децата и възможностите за работа и доходи от ранна възраст, тук ще обсъдим темата за данъците и децата.

Дължат ли децата данъци върху своите доходи?

Децата имат разнообразни източници на доходи в рамките на семейството. Джобни, подаръци от роднини, награди от феята на зъбките и от други приказни създания. Такъв тип доходи, естествено, не подлежат на данъчно облагане (да не дърпаме НАП за опашката). Освободени от данъци са също доходи от стипендии за учащите, както и месечните помощи за деца, изплащани от Агенцията за социално подпомагане.

При доходи от трудови правоотношения пък (каквито могат да имат непълнолетни над 16 или 14 г.) данъци и осигуровки се внасят през работодателя текущо.

Децата обаче могат да имат и други видове доходи, които са облагаеми и за чието данъчно третиране възрастта на получателя няма значение – хонорари, наеми, инвестиции и т.н. Такъв тип доходи, ако не са с авансов данък при източника, се описват в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Кой декларира доходите на детето?

Годишната данъчна декларация за доходите на малолетни или непълнолетни лица се подава от техен родител/настойник. Родителите носят отговорност за своевременното и коректно подаване на данните и съответно заплащане на дължимите данъци. Данъкът върху доходите на физическите лица е в размер на 10% от данъчната основа.

В Част I от формуляра на годишната данъчна декларация при “Данни за данъчно задълженото лице” се посочват данните на непълнолетното лице, а в Част II “Данни за упълномощеното лице или за законния представител” се посочват данните на родителя, който подава данъчната декларация.

Какви доходи може да има детето?

На практика ситуациите са най-разнообрази. В едни случаи могат да са свързани с активност и дейност от страна на самото дете, в други – с доходи, придобити от наследени активи (движимо и недвижимо имущество, финансови инструменти, дялови участия във фирми и пр.).

Тук ще разгледаме някои основни типове доходи, които най-често един непълнолетен би могъл да има:

Хонорари.

С развитието на социалните мрежи инфлуенсърство от невръстна възраст е обичайно явление. Услугите на деца често биват използвани също в рекламни и маркетингови кампании, за кино или сценични изяви, в развлекателната индустрия. При този тип взаимоотношения страна по договора много пъти е самият родител, но не е необичайно това да е и детето, представлявано от родителя.

Обикновено, когато говорим за хонорари от участия и граждански договори за услуги към юридически лица, платецът на дохода би следвало да е изчислил и удържал авансово дължимия данък. В такива случаи доходът се декларира в годишната декларация, но ако данъкът е внесен авансово и възнаграждението е изплатено нетно след приспадане, допълнително не се дължи. За целта е важно родителят да пази договори, приемо-предавателни протоколи, служебни бележки за изплащане и пр., в които това е отразено. В чия данъчна декларация ще се опишат такива доходи – на родителя или на детето – зависи от това кой от двамата е страна по договорите.

Доходи от недвижимо имущество.

Непълнолетен може да е собственик на недвижимо или движимо имущество или части от него по силата на наследство или дарение. Когато са налице облагаеми доходи от тази собственост, например от отдаване под наем, това се декларира на тримесечие до 30 април, 31 юли, 31 октомври за авансов данък и до 30 април на следващата година за окончателно довнасяне и подаване на годишна данъчна декларация. 

Ако детето притежава част от съответния недвижим имот, като негов доход се определя пропорционална част от получения наем. В общия случай данъчната основа е придобитият доход, намален с 10% признати разходи (особеност има при собственици с 50% и повече намалена работоспособност).

Доходите от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя са необлагаеми.

Тук, между другото, е полезно да споменем и местните данъци и такси за собствениците на недвижими имоти, които също са дължими, независимо от възрастта на собственика и които се плащат всяка година при съответната общинска администрация.

Доходи от финансови инструменти.

На името на дете няма пречка да бъде закупен финансов инструмент, подходящ за непрофесионални инвеститори. Например, акции, договорни фондове, борсово търгувани фондове. Някои родители избират тази форма на дългосрочно спестяване за своето дете, въпреки че има редица ограничения при разпореждането (продажбата) с активи, собственост на непълнолетен. Лице под 18 години също може да придобие собственост върху финансови активи чрез наследство или дарение. Доходи от инвестиции във финансови инструменти се декларират в Приложения 5, 6, 8 и 13 от годишната данъчна декларация според вида доход. Някои видове доходи от инвестиции във финансови активи са необлагаеми, като този въпрос подробно разгледахме в публикация миналия януари.

Как се подава данъчната декларация?

Попълването на декларацията може да стане електронно през портала за електронни услуги на НАП. За целта е необходимо родителят да заяви пред на НАП издаване на ПИК код на името на детето. 

Заявление за ПИК може да се подава във всеки офис на НАП, както и по имейл на infocenter@nra.bg. От съображения за сигурност и конфиденциалност получаването на ПИК става само в офис на НАП лично или чрез упълномощено лице (в случая чрез законния представител – родителя).

Всяко физическо лице, което не е самоосигуряващо се, също така може да подаде годишната данъчна декларация и на място в съответния офис на НАП по постоянен адрес.

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *