Каква финансова подкрепа получават семействата с деца през 2024 г.?

семейни помощи

През 2024 г. се променят условията и размерът на някои помощи, предоставяни на бременни и родители с деца. Ето по-важните от тях:

Помощ при бременност

Eднократната парична помощ при бременност е в размер на 225 лв. и за отпускането й има подоходен критерий. Предоставя се на бременни жени, при които доходът на член от семейството е под 810 лв. средномесечно за предходните 12 м. и които нямат право на обезщетение за бременност и раждане (т.е. нямат необходимия натрупан осигурителен период от 12 м. назад за изплащане на майчинство). Заявяването на помощта трябва да стане до датата на определения термин на раждане.

Помощ при раждане на дете

Тази финансова помощ се предоставя на майката при живо родено дете, когато то не е настанено за отглеждане извън семейството. За отпускане на помощта се подава декларация по образец към дирекция Социално подпомагане по настоящ адрес. 

Няма подоходен критерий, а сумите от 2024 г. се увеличават и са: 375 лв. за първо дете, 900 лв. за второ дете, 450 лв. за трето дете и 300 лв. за всяко следващо. При близнаци помощта е 900 лв. за всяко дете. 

Правото за получаване на тази помощ възниква от датата на раждане на детето, като тя може да бъде поискана в срок от 3 години, считано от края на месеца на раждането. Ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания 50 и над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер от 100 лв.

Помощ за майка студентка

Тази еднократна парична помощ е предназначена за майки, учащи висше образование у нас в редовна форма на обучение. Размерът на помощта е 2880 лв., тя може да бъде заявена до навършване на 1 година на детето. Подава се декларация по образец към дирекция Социално подпомагане по настоящ адрес, като се прилага и уверение от висшето училище, че към датата на заявяване майката е записана в редовна форма на обучение.

Помощта се изплаща на две части – първата половина при одобрение на документите, а втората половина след уверението, че майката е продължила обучението си и в следващия семестър.

Майчинство

Това, което наричаме най-общо “пари за майчинство”, представлява два вида обезщетения:

1. Започвайки 45 дни преди термина до навършване на 1 г. на детето (или общо 410 дни) – Обезщетение при бременност и раждане. Неговият размер се определя въз основа на осигурителния доход на майката за период от 24 месеца преди старта на обезщетението. По-просто казано – взимат се предвид доходът и осигуровките 2 години назад спрямо 45 дни преди термина. Месечното обезщетение представлява 90% от среднодневния осигурителен доход или брутно възнаграждение за този период (като не може да е по-малко от минималната работна заплата – за 2024 г. 933 лв. – и по-високо от получаваното нетно възнаграждение). Може да изчислите прогнозния размер на обезщетението през сайта на НОИ тук.

За да получава такова обезщетение, майката трябва да е имала 12 месеца назад осигурителен стаж и съответно да е била осигурявана за общо заболяване и майчинство. Справка за статус на социално осигуряване може да бъде направена също в сайта на НОИ с ЕГН и ПИК код тук.

След навършване на 6 месеца на детето майката може да прехвърли ползването на обезщетението за бременност и раждане на друг член от семейството – баща, баба или дядо, при условие че този човек работи по трудово или служебно правоотношение. Размерът на обезщетението, което бащата, бабата или дядото, ще получават до навършване на 1 година е 90% от средния техния осигурителен доход за предходните 24 месеца (отново с ограниченията за минимум от 933 лв. и таван спрямо нетния доход).

Ако майката се върне на работа преди изтичане на този едногодишен период (и не прехвърли майчинството си на друг член от семейството), тя продължава да получава 50% от месечната сума.

2. Допълнителен отпуск за гледане на дете до 2-годишна възраст – започва след изтичане на периода на обезщетението по предходната точка, т.е. става въпрос за парите за майчинство, които получаваме през втората година. За 2024 г. размерът се запазва без промяна – 780 лв. месечно.

Ако майката се върне на работа преди изтичане на този период, тя продължава да получава 50% от предвиденото обезщетение, т.е. 390 лв.

Месечни помощи за деца

Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се отпускат въз основа на подадена молба-декларация по образец. За 2024 г. право на семейни помощи имат семействата и бременните жени със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца по-нисък или равен на 810 лв.

При семейства със средномесечен доход на член от семейството не по-висок от 710 лв., размерът на помощта е:

  • За семейство с едно дете – 50 лв.
  • За семейство с две деца – 110 лв.
  • За семейство с три деца – 165 лв.
  • За семейство с четири деца – 175 лв.
  • За всяко следващо дете в семейството помощта расте с 20 лв.
  • При близнаци размерът на помощта е 75 лв. за всяко дете.

При семейства със средномесечен доход на член от семейството над 710 лв., но не по-висок от 810 лв. – размерът е 80% от описаните по-горе. 

Помощта се предоставя в натура, когато майката е под 18 години, както и в случаи, когато родителите не се грижат за своето дете/деца, не използват помощите по предназначение и пр.

Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се предоставят независимо от доходите на семейството, при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството. Размерът на помощта зависи от степента на увреждане: 

  • за дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 1180 лв.
  • за дете с от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 570 лв.
  • за дете с от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.

Помощ за дете до 1 година

Ако майката няма право на обезщетение за бременност и раждане през първата година на детето и средномесечният доход на член от семейството е не по-висок от 810 лв. за предходните 12 м., тя има право на месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година в размер на 200 лв. месечно. Помощта се предоставя и на самотен баща или приемно семейство, ако отговарят на тези критерии.

При близнаци има и още една еднократна помощ без подоходен критерий – за отглеждане на децата. Тя е в размер от 1200 лв. за всяко дете и право на получаване имат майките до навършване на 6-годишна възраст на децата, ако те не са настанени за отглеждане извън семейството.

Помощи за ученици

Еднократната помощ за ученици могат да получат децата, записани в I, II, III, IV или VIII клас, независимо дали учат в държавно, общинско или частно училище. Размерът на помощта е 300 лв., като се изплаща на два пъти – 150 лв. през първия учебен срок и 150 лв. през втория. Няма подоходен критерий, а заявленията се подават към дирекцията „Социално подпомагане“ по настоящ адрес в началото на съответната учебна година (до 15 октомври). Пълна информация за тази помощ ще откриете в материала ни тук.

Как се подават заявленията към АСП?

Заявленията и необходимите документи за съответната помощ се подават към дирекцията Социално подпомагане по настоящ адрес.
Това може да се случи много лесно и удобно и по електронен път – през Системата за сигурно електронно връчване. За регистрация и достъп до системата не е задължително да притежаваме електронен подпис – това може да стане и с ПИК от НАП или от НОИ.

Данъчни облекчения за деца

Данъчното облекчение не е помощ, но все пак го включваме тук като важна информация за семействата. Условията остават непроменени. Данъчните облекчения са в размер на до 600 лв. при едно дете, до 1200 лв. при две, до 1800 лв. при три и повече деца и до 1200 лв. за всяко дете с увреждане. 

Няма подоходен критерий. Данъчното облекчение се ползва от единия родител, като сумата представлява възстановяване на вече внесен данък върху доходите, което означава, че родителят трябва да е имал облагаеми доходи през предходната година.

До 31 декември ползването на данъчното облекчение се заявява пред работодателя, а до 30 април на 2024 г. – в годишната данъчна декларация. Повече информация вижте в материала ни тук.

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *