Доходи от инвестиции във финансови инструменти – какви данъци дължими?

зддфл

От 10 януари до края на април е срокът за подаване на годишната данъчна декларация за доходите на физическите лица. В тази връзка тук ще разгледаме някои основни акценти относно данъците за физически лица върху доходи от инвестиции във финансови инструменти.

В Чл. 13 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) са описани необлагаемите доходи. Най-общо, що се отнася до инвестиции във финансови инструменти, необлагаеми са:

 1. Реализираната капиталова печалба от продажба на финансови инструменти на регулирани пазари в ЕС и ЕИО.
 2. Лихвите и отстъпките по облигации (държавни, общински и корпоративни), емитирани съгласно законодателството на държави от ЕС или ЕИО.

Необлагаемият доход не е задължителен за деклариране, така че ако дадено физическо лице има само доходи от трудов договор и/или необлагаеми доходи, описани в чл. 13, не е необходимо да подава годишна данъчна декларация. Освен ако няма други обстоятелства за деклариране или иска да ползва данъчно облекчение (напр. данъчно облекчение за деца).

Нека разгледаме основните видове доход от финансови инструменти поотделно и техните специфики на облагане.

Доходи от продажба на финансови инструменти

Необлагаемият доход от разпореждане с финансови инструменти включва търговия с акции, договорни фондове, борсово търгувани фондове и други КИС, права, както и държавни ценни книжа – които са търгувани на регулиран пазар в рамките на ЕС (например на борсите във Франкфурт, Амстердам, Париж, София). Обратно – капиталовата печалба от инструменти, търгувани извън ЕС, както и печалба при продажба, осъществена извън регулиран пазар, се облага, като данъкът е 10%.

Водещо в случая е не рисковата експозиция на инструмента, а пазарът на търговия. Например, може да търгувате с ETF, следващ движението на най-големите компании в Япония, но да го направите през инструмент, листнат на регулиран пазар в Европа (напр. на борсата във Франкфурт, Германия) – в този случай данъкът също ще е 0%.

По отношение на капиталовата печалба от продажба на облигации, ЗДДФЛ споменава в чл. 13 държавните ценни книжа на емитенти от ЕС в списъка на необлагаемите доходи – т.е. печалба от такава продажба преди падеж не се облага. Капиталовата печалба от корпоративни облигации обаче не е включена в списъка на необлагаемите доходи – така че продажбата на такива инструменти на печалба преди падеж би генерирала облагаем доход.

Друг важен детайл е, че всички сделки с облагаеми инструменти, извършени през календарната година, се взимат в съвкупност, т.е. реализираните капиталови печалби и загуби се нетират. Например, ако сте продали индексен фонд върху S&P с печалба с левова равностойност от 500 лв., но в същото време от продажба на акцията на Disney в същата година сте загубили 300 лв., данък ще платите върху основата от 200 лв. реализирана облагаема печалба. Приспадане не може да се прави от реализирани загуби при продажба на необлагаеми инструменти. Т.е. ако сте реализирали печалба от 500 лв. от продажбата на S&P, но в същото време сте загубили от продажбата на акция на българската борса, продължавате да дължите данък върху основата от 500 лв., защото реализираният на БФБ резултат е в графата „необлагаем доход“.

Съгласно промени з ЗДДФЛ от декември 2023 г. (в сила от 01.01.2024 г.), при изчисление на облагаемия доход от продажба на финансови инструменти (акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, включително виртуални валути) реализираната капиталова печалба от всички сделки през годината се намалява с 10% признати разходи (чл. 33, т. 3 от ЗДДФЛ).

Какво означава реализирана капиталова печалба?

Въпросът звучи странно и риторично, но всъщност често се бърка. Реализиран резултат (било то печалба или загуба) има, когато има осъществена продажба на инструмента, а не просто покачване на пазарната му стойност към края на календарната година. Промяната в пазарната оценка на притежаван (непродаден) финансов инструмент е „нереализирана“ печалба, върху която не се дължат данъци.

И още едно пояснение, за което често има въпроси: законът и данъчните не се интересуват дали освободената сума от продажбата е изтеглена от инвестиционния портфейл или е реинвестирана в нов актив. Щом има продажба на облагаем инструмент и реализирана печалба, данък е дължим – а дали парите после са изхарчени за почивка на Малдивите или за придобиване на друга акция, е личен избор и няма отношение към облагането.

Доходът от продажба или замяна на крипто валути също представлява облагаем доход и се декларира в Прил. 5 на годишната данъчна декларация.

Доходи от лихви по облигации

Необлагаеми са също лихвите по облигации (държавни, общински и корпоративни), емитирани съгласно законодателството на ЕС. Лихви, получени от облигации на емитенти извън ЕС, представляват облагаем доход.

Доходи от дивиденти

Доходите от дивиденти са облагаем доход, който подлежи на облагане с данък от 5%.

Ако дивидентът е от източник в България, физическото лице-получател няма задължение за деклариране на дохода пред НАП, тъй като данъкът е деклариран и внесен от платеца на дивидента, а към вас е изплатен нетно след облагането.

Ако дивидентът е от източник в чужбина, информация за този доход се попълва в Прил. 8 на годишната данъчна декларация. Там се посочва също дали сумата на дивидента е обложена при източника, както и размерът на платения в чужбина данък. Ако със съответната държава има подписана Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО), това дава възможност да се използва описания в спогодбата метод за избягване на второ облагане, когато дивидентът вече е бил обложен при източника. Списък на държавите и действащите спогодби с България може да видите тук.

Кои са приложенията от декларацията, касаещи доходите от финансови инструменти?

Българските инвестиционни посредници и управляващи дружества имат задължение да подават към НАП кумулативна информация относно реализираните от техните клиенти доходи от различни видове сделки и инструменти. Ако попълвате своята декларация електронно през портала на НАП, след 1 март подадените от тези платци на доход данни автоматично ще се заредят в Прил. 5, 6 и 13 на годишната декларация. Добра практика е да сверявате данните, които виждате в декларацията, с тези, които инвестиционният посредник е подал и към вас в годишното извлечение.

В Прил. 5 се попълва облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, от виртуални валути, както и от търговия с чуждестранна валута.

В Прил. 6 е облагаемият доход от лихви – т.е. тук се описват получените лихвени плащания по облигации на емитенти извън ЕС.

В Прил. 13 се попълва необлагаем доход от разпореждане с финансови инструменти. Тук попадат описаните в чл. 13 на ЗДДФЛ необлагаеми доходи. Те не подлежат на задължително деклариране и не участват във формирането на данъчната основа.

В годишната данъчна декларация също така имаме задължението за деклариране на притежавани чуждестранни акции и дялове – т.е. такива, които към 31 декември на календарната година не са продадени и все още притежаваме (независимо през коя година са придобити). Информация за тях се попълва в Прил. 8 на декларацията.

При подаване на декларация до 31 март физическите лица, които нямат непогасени публични задължения, могат да ползват намаление от 5% (не повече от 500 лв.) от дължимия данък.

Може да харесате още...

1 Отговор

 1. Валентин от блога "Финансовите услуги и червената лента" каза:

  „Например, може да търгувате с акции на американската компания Apple на борсата във Франкфурт, Германия – капиталовата печалба от тази инвестиция би била необлагаема.“

  След като промениха закона вече клоня към тезата, че това не е така. От значение е през кой сегмент на борсата е минала продажбата. Ако сегментът е регулиран пазар важи данъчното изключение. Обаче компаниите от САЩ минават през друг сегмент на борсата във Франкфурт, който не е регулиран пазар по смисъла на закона.

  Новият текст е:

  (2) (Доп. – ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Регулиран пазар е и всяка многостранна система, която е лицензирана и функционира като регулиран пазар в съответствие с изискванията на Директива 2014/65/ЕС.

  Новото е вмъкнатата фраза „като регулиран пазар“.

  (Само прегледах статията, нямам коментар все още за останалата ѝ част.)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *